Kur mund të punoni?

Azilkërkuesit mund të punojnë në Belgjikë 4 muaj pasi të kenë paraqitur kërkesën e tyre për azil. Refugjatët lejohen që të punojnë, njësoj si shtetasit belgë.

Ju jeni azilkërkues

Nëse CGVS/CGRA nuk ka marrë ende vendim rreth kërkesës tuaj për mbrojtje ndërkombëtare, ju mund të punoni vetëm 4 muaj pas dorëzimit të kërkesës suaj për mbrojtje ndërkombëtare.

  • Kur të rinovoni kartën portokalli në komunën tuaj, ajo do të shënojë automatikisht: “Tregu i punës: i pakufizuar”.
  • Ju mund të ushtroni të gjitha profesionet në Belgjikë.

Sa zgjat vlefshmëria e lejes së punës?

E drejta juaj për të punuar (leja e punës) është e vlefshme derisa CGVS/CGRA të marrë një vendim në lidhje me kërkesën tuaj. Nëse apeloni kundër vendimit të CGVS/CGRA, e drejta juaj është e vlefshme derisa CALL (RvV/CCE) të marrë një vendim në procedurën tuaj të apelimit.

Ju jeni një refugjat i njohur dhe pranuar

Ju keni të drejtën e pakufizuar të punës nëse keni marrë statusin e refugjatit ose mbrojtje të përkohshme.

Keni nevojë për ndihmë ose për më tepër informacion?

Keni pyetje mbi lejen per te punuar dhe rezidencen tuaj ne Belgjike?

  • Vizitoni ose lini nje takim me Zyren e Sherbimit Civil te komunes ku ju jeni banues.
  • Secila komunë dhe secili qytet kanë faqen e tyre në internet (numrat e telefonit, orët hapur).
Shembull i kartës portokalli/certifikatës së regjistrimi t(AI
Shembull i kartës portokalli/certifikatës së regjistrimi t(AI