ርክብ

ብዛዕባ ኣቀባብላ ናይ ምርካብ መሰልካ ወይ ብዛዕባ ኣብ በልጅዩም ዘሎ ኩነታትካ ሕቶታት ኣሎዉኻ ዶ? ኣብ Info Point ኣብ Fedasil's ማእከል መቐበሊ ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ.‎

ነዚ ዝስዕብ ብጻሕ Info Point

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

The Fedasil Info Point ክፉት እዩ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ 8:30ቅ.ቀ ክሳብ 12:30ድ።

እቲ ኣብቲ ማእከል መቐበሊ ዚርከብ Info Point ንግዜኡ ተዓጽዩ። ሓበሬታ ወይ መቐበሊ ቦታ ኽትሓትት ናብ Info Point ክትመጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምስ Info Point ብተሌፎን ወይ ብጶስጣ ተራኸብ።

‎ ን Info Point
ብ ቴለፎን፥ +32 (0) 2 227 41 51 ( ካብ 9ቅ.ቀ ክሳብ 12 ፍርቅ መዓልቲ ከምኡውን 2ድ.ቀ ክሳብ 5ድ.ቀ)።
ኢ-መይል: dispatching @fedasil.be

ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።