ኣድራሻ

ፌዳሲል፡ ብሰንኪ ኣብ ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ዘጋጥም ጽበት ቦታ፡ ሓዲኡ ክሳብ ዝኸውን፡ ነቲ ኣብኡ ቦታ ንኽወሃበኩም ዘቕረብኩሞ ሕቶ ዘይክምርምሮ ይኽእል እዩ። ቀዳምነት ንህጻናት፡ ንደቀ'ንስትዮን ኣብ ኵነተ-ተኣፋፊነት ንዝርከቡ ሰባትን እዩ ዝወሃብ።

ክሳብ ሽዑኡ፡ ስምኩም ኣብ መዝገብ ተጸበይቲ ናይ መቐበሊ ቦታ ሰፊሩ ከምዝጸንሕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ፌዳሲል፡ ነቲ ኣብ ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ቦታ ንኽወሃበኩም ዘቕረብኩሞ ሕቶ ድሕሪ ምምርማር፡ ንዓኹም ዝኸውን ቦታ እንተተረኺቡ፡ ብኢ-መይል ክሕብረኩም እዩ።

ኣብ ቤልጂዩም ንዘለኩም ሃለዋት ብዝምልከት ሕቶ ኣለኩም ዶ? 
ነዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ብዝምልከት ናብ Fedasil Info Point (ነቝጣ ሓበሬታ ፌዳሲል)፡ መጺእኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፦ ብዛዕባ ስነ-ሕጋዊ ጉዳያት፡ መስርሕ ሕቶ ዕቝባኹም፡ ስራሕ፡ ትምህርትን ስልጠናን፡ ምምሕዳራዊ መስርሓት፡ ናብ ሃገረ-መበቆል ናይ ምምላስ ሓገዝ፡ ሕክምናውን ስነ-ልቦናውን ሓገዝ፡ ከምኡ'ውን ነገራዊ ሓገዝ።

ናብኡ ኬድኩም፡ መቐበሊ ቦታ ንኽወሃበኩም ሕቶ ከተቕርቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ቦታ ንምርካብ ስምኩም ኣብ መዝገብ ተጸበይቲ ናይ ማእከል ምቕባል ኣጋይሽ ከምዝምዝገብ ክትገብሩ እዩ ዝግባእ።

Fedasil Info Point (ነቝጣ ሓበሬታ ፌዳሲል)

Fedasil Info Point (ነቝጣ ሓበሬታ ፌዳሲል) ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘለዉ መዓልትታት - ካብ ሰዓት 9:00 ቅ.ቀ. ክሳብ ሰዓት 1:00 ድ.ቀ. ክፉት እዩ።

 

Rue Héger-Bordet 3, 1000 Brussels

 

ቴሌ.፦ 0800 32 746  (ካብ ሰዓት 1:00 ድ.ቀ. ክሳብ ሰዓት 4:00 ድ.ቀ.)