تماس

آیا تاسو بلجیم کې ځان لپاره د استوګنځي د حق یا د خپل وضعیت په اړه کومه پوښتنه لرئ؟ تاسو مونږ سره د فیدازیل د درخواست په مرکز کې د معلوماتو په دفتر کې مونږ سره تماس نیولی شئ.

معلوماتي څانګې ته ور شئ

Rue de Passchendaele 2

1000 بروکسیل

د Fedasil د معلوماتو څانګه د دوشنبې څخه تر چمعې، د سهار له 8:30 څخهغرمې 12:30 پورې پرانیستې وي.

د رارسېدو په مرکز کی د معلوماتو څانګه د لنډ مهال لپاره بنده ده. د تلیفون او یا هم د برېښنالیک له لاری د معلوماتو له مرکز سره اړیکه ونیسئ.

د معلوماتي څانګې د تلیفون له
+32 (0) 2 227 41 51 شمېرې سره اړیکه ونیسئ (د سهار له 9 بجو څخه تر ماسپښین 12 بجو پوری او د غرمې 2 بجو څخه تر ماښام 5 بجو پوری).
برېښناليک: dispatching@fedasil.be