መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ኣውራጃዊ ቤት-ምኽሪ

ኣብ ኣውራጃዊ ቤት-ምኽሪ፡ ኣንጻር ውሳኔታት ቤት-ምኽሪ ክርክር ሕጊ መጻእተኛታት (RvV/CCE) ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣውራጃዊ ቤት-ምኽሪ፡ ትካል RvV/CCE ብመሰረት ሕጋዊ ግዴታታቱ ተቐዪዱ ውሳኔ ከምዝሃበን ከምዘይሃበን ጥራይ እዩ ዝፍትሽ። ትሕዝቶ ጉዳይ ብዓሚቑ ኣይምርመርን እዩ።