فهرست واژگان

ش

شورای عالی اداری

می‌توانید نزد شورای عالی اداری علیه حکم شورای دادرسی حقوقی اتباع خارجی (RvV/CCE)، درخواست تجدید‌نظر کنید. شورای عالی اداری صرفاً بررسی می‌کند آيا RvV/CCE همۀ الزامات قانونی را رعایت کرده است یا خیر. مجتوای پرونده بررسی نشده است.