لغتنامه

س

ستره محکمه

تاسو بهرنیانو لپاره د قضايي دعوو د قانون د شورا (RvV/CCE) د پرېکړې خلاف سترې محکمې ته د اپیل درخواست ورکولی شئ. ستره محکمه ګوري چې آیا RvV/CCE ټول قانوني مکلفیتونه پوره کړي دي که نه. د یوې قضیې منځپانګه نه معاینه کېږي.