ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ኣይቕመጡን ኢኹም፡ ሕክምናዊ ሓገዝ እውን ኣየደልየኩምን እዩ

እንተ ደኣ ሓተትቲ ዕቝባ ክነስኹም ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ትቕመጡ ዘይሃሊኹም፡ ማለት መሰል ስለዘይብልኩም ድዩስ ኣብ ናይ ውልቅኹም ኣድራሻ ክትነብሩ ስለዝመረጽኩም፡ ተጠቀምቲ ሕክምናዊ ሓገዝ ናይ ምዃን መሰልኩም ግና ሕሉው እዩ።

ሕክምናዊ ሓገዝ እንታይ እዩ፧

  • ምብጻሕ ናብGP(ኣጠቓላሊ ሓኪም) እንተ ሓሚምካ
  • ስኒ ቓንዛ እንተ ኣልዩካ ድማ ናብ ሓኪም ስኒ ምኻድ
  • ሓኪም ምስ ዚሓተካ ድማ ሕክምናዊ መርመራ (ኣልትራሳውንድ፣ ራጂ ምልዓል)፣
  • ኣብ ገሊኡ መዳያት መጥባሕቲ ምግባርን ተሃድሶ ምክያድን (ንኣብነት ፊዝዮተራፒ)
  • ብመሰረት ሓኪም(ፋርማሲስት) ዝኣዘዞ መድሓኒት ምውሳድ

ብኸመይ ኢኻ ሕክምናዊ ሓገዝ እትሓትት?

ነዞም ዚስዕቡ ስጕምትታት ስዓብ፥

ናብ ሓኪም፣ ሆስፒታል ወይ ፋርማሲስት ቅድሚ ምብጻሕካ ሒደት መዓልትታት ኣቐዲሙ ንስኻ (ወይ ሓኪምካ) ናብ Fedasil Medical Costs Unit ምልክታ ኽተእትው ኣሎኩም።

Fedasil ነቶም ወጻኢታት መሊሶም ዚኸፍልዎ ምዃኖም ንምርግጋጽ ገምጋም ከካይድ እዩ።

Fedasil ነቲ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ክኸፍል ፍቓደኛ እንተድኣ ዀይኑ requisitorium ክበጽሐካ እዩ።

ነቲ requisitorium ናብ ሓኪም፣ ሆስፒታል ወይ ፋርማሲስት ትወስዶ።

Fedasil ናይ ሕክምና ወጻኢታት ክኸፍል ኢዩ ።

ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ ቅድሚ ምሕታትካ ፈለማ ናብ ናብ Fedasil Medical Costs Unit  

 

ምልክታ ክተእትው ኣሎካ

ዝያዳ ሓበሬታ ትደሊዶ?

Fedasil Medical Costs Unit

21 Kartuizerstraat, 1000 Brussels

02/213 43 00 (NL)

02/213 43 25 (FR)

ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ፣ ካብ ሰዓት 9ቅ.ቀ ኽሳዕ 12 ፍርቅ-መዓልቲ

ኢ-መይል፥ medic@fedasil.be

ሕቶታት ብዛዕባ መሰልካ ኣብ መቀበሊ ወይ ብዛዕባ ኩነታትካ ኣብ በልጅዩም፧

Fedasil infopoint

Passendalestraat 2 – 1000 Brussels

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ 8:30ቅ.ቀ ክሳብ 12:30ድ.ቀ

02/227 41 51 (ካብ 9ቅ.ቀ ክሳብ 12 ፍርቅ መዓልቲ ከምኡውን 2ድ.ቀ ክሳብ 5ድ.ቀ)።

ኢ-መይል: dispatching@fedasil.be

ህጹጽ ሓገዝ የድልየካ ድዩ ወይ ኣብ ሓደጋ ዲኻ ዘለኻ? ናብ ቍጽሪ ስልኪ ህጹጽ ኵነታት ደውል 101 ወይ 112