ንዓኹም ዝተመደበ መቐበሊ ቦታ

መስርሕ መርመራ ናይ`ቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ናይ ሕቶ ዕቝባ ክሳብ ዝዛዘም፡ ትካል ፌዳሲል መቐበሊ ቦታ ይህበኩም።

እቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቶ ናይ ሕቶ ዕቝባ ኣብ ማእከል መቐበሊ መጻእተኛታትምስተመዝገበ፡ ትካል ፌዳሲል ብወገኑ መስርሕ መርመራ ናይ`ቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ናይ ሕቶ ዕቝባ ክሳብ ዝዛዘም መቐበሊ ቦታ ክትረኽቡ ከምእትኽእሉን ከምዘይትኽእሉን ክፍትሽ እዩ።

  • ኣብ መዕቈቢ ቦታ ንኽትቅመጡ መሰል ዘይብልኩም ምስእትዀኑ፡ ካብ`ቲ ማእከል መቐበሊ መጻእተኛታት ክትወጹ ይግባእ። ዋላ እውን ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ትቕመጡ እንተዘይሃሊኹም፡ ትካል ፌዳሲል ንዘለኩም መሰል ሕክምናዊ ሓገዝ ንኽትጥቀሙሉ ዝመክር መብርሂ ክህበኩም እዩ።
  • ኣብ መዕቈቢ ቦታ ንኽትቅመጡ መሰል ምስዝህልወኩም፡ ትካል ፌዳሲል መቐበሊ ቦታክህበኩም እዩ፦ እዚ ቦታ እዚ፡ ከም ልሙድ፡ ብፌዳሲል ወይ ብማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝካየድ መዕቈቢ ማእከል እዩ።
ናብ መቐበሊ ቦታ ምምጻእ

ምርጫ መቐበሊ ቦታ

ትካል ፌዳሲል መቐበሊ ማእከል ክመርጸልኩም እንከሎ፡ ኣብ`ቲ እዋን እቲ ኣብ'ቲ ማእከል ክርከቡ ንዝኽእሉ ዓራውቲ ከምኡ`ውን ንህሉው ኵነታትኩም (ብዝሒ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም፡ ኵነታት ጥዕኹም ወዘተ) እዩ ኣብ ግምት ዘእቱ።

መቐበሊ ቦታ ኣየድልየኩምን ዶ እዩ?

ግዴታዊ ኣይኰነን። ኣብ ቤልጅዩም ምስኦም ንኸጸግዑኹም ፍቓደኛታት ዝኾኑ ፈተውቲ ምስዝህልዉኹም፡ ነቲ ፌዳሲል ዝህበኩም መቐበሊ ቦታ ንኸይትቕበልዎ ክትውስኑ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ምስዝኸውን፡ ትካል ፌዳሲል ኣብ መዳይ ሕክምናዊ ሓገዝ ጥራይ እዩ ክተሓባበረኩም።

ብዛዕባ ኣብ መቐበሊ ቦታ ዘሎ ኵነታት ወይ ሃዋህው ሕጉሳት ዶ ኣይኰንኩምን?

ብዛዕባ'ዚ፡ ምስ ናትኩም ኣሳላጢ ማሕበራዊ ጉዳያትን ተዛራረቡ። ጥርዓንንኸተቕርቡ እውን ዕድል ኣለኩም።