محل پذیرش شما

زمانی که درخواست پناهندگی شما در درست بررسی است، Fedasil یک محل پذیرش به شما پیشنهاد می‌دهد.

پس از آنکه درخواست‌ حمایت‌تان را در مرکز ورود ثبت کردید، Fedasil بررسی خواهد کرد می‌توانید در طول بررسی درخواست‌تان، پذیرش شوید یا خیر.

  • اگر حق پذیرش نداشته باشید، باید مرکز ورود را ترک کنید. Fedasil توضیح می‌دهد حتی اگر در مرکز پذیرش نباشید، حق شما برای برخورداری از کمک‌های پزشکی، محفوظ می‌ماند.
  • اگر حق پذیرش دارید، Fedasil یک محل پذیرش به شما ارائه خواهد داد: این محل را اغلب Fedasil یا صلیب‌سرخ مدیریت می‌کند.
ورود به مرکز پذیرش

انتخاب محل پذیرش

Fedasil با توجه به تخت‌های موجود در مراکز پذیرش و نیز وضعیت شما (ترکیب خانواده، سلامت‌تان، غیره)، مرکز پذیرشی برای شما انتخاب می‌کند.

به مرکز پذیرش نیاز ندارید؟

این امر اجباری نیست. می‌توانید محل پذیرش پیشنهادی Fedasil را نپذیرید، برای مثال اگر در بلژیک دوستانی دارید که به شما اسکان می‌دهند. در این صورت، Fedasil فقط مراقبت‌های پزشکی به شما ارائه می‌دهد.

از شرایط پذیرش راضی نیستید؟

درباره این موضوع، با مددکار اجتماعی خود صحبت کنید. همچنین این امکان را دارید که شکایت کنید.