Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Konventa e Gjenevës

Konventa mbi Refugjatët (1951) u nënshkrua nga 150 vende, përfshirë Belgjikën. Me nënshkrimin e konventës, këto vende u zotuan të mbrojnë të gjithë ata që nuk janë të mbrojtur në vendin e tyre. Bazuar në këtë konventë, një person mund të njihet si refugjat. Refugjatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme: të jenë jashtë vendit të tyre, të kenë arsye të kenë frikë nga persekutimi dhe të mos jenë në gjendje ose të gatshëm të kërkojnë mbrojtje nga vendi i tyre. Arsyeja për persekutim duhet të jetë një nga këto: raca, feja, kombësia, bindja politike ose grupi social.