فهرست واژگان

ک

کنوانسیون ژنو

150 کشور، از جمله بلژیک، کنوانسیون پناهندگان (1951) را امضاء کردند. این کشورها با امضای این کنوانسیون متعهد شدند از افرادی که تحت حمایت کشورهای خود نیستند، حمایت کنند. بر اساس این کنوانسیون، یک شخص می‌تواند پناهندگی دریافت کند. پناهندگان باید واجد شرایط زیر باشند: خارج از کشور خود باشند، برای ترس خود از آزار و اذیت، دلیل داشته باشد و نتوانند یا تمایل نداشته باشند از کشور خود تقاضای حمایت کنند. آزار و اذیت باید به یکی از دلایل زیر انجام شده باشد: نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا تعلق به گروه‌های اجتماعی.