መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ኮሮና-ቫይረስ

ኮሮና-ቫይረስ ምስ ጉንፋዕ ኣዝዩ ዝመሳሰል ሕማም እዩ። እዚ ቫይረስ እዚ ብሰዓልን ረስንን ዝተሰነየ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕማም የስዕብ። መብዛሕትኦም በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ይሓውዩ እዮም። ብዕድመ ንዝደፍኡ ሰባት ከምኡውን ናይ ሳንቡእ፡ ናይ ልቢ ወይ ድማ ናይ ኮላሊት ጸገማት ንዘለዎም ሰባት፡ እዚ ቫይረስ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል።