لغتنامه

ک

کورونا ویروس

کورونا ویروس یو والګي ته ورته مرض دی. دا ویروس تنفسي مشکلات، ټوخی او تبه رامینځته کوي. زیاتره خلک ددې ویروس نه بېرته ښه کېږي. د زوړ عمر کسانو او هغو کسانو چې د سږو، زړه یا ګردې مشکلات لري لپاره دا ویروس خطرناک کېدلی شي.