ገንዘብ ምእታው

ዝኽፈሎ ስራሕ ረኺምኩም'ዶ ኣለኹም፧ ምስ ኣስራሒኹም ብሓባር ብምዃን፡ ሓደ ናይ ስራሕ ውዕል ክትፍርሙ ኣለኩም። ከምኡ ድማ ንናትኩም ኣሳላጢ/ት ማሕበራዊ ጉዳያት ሓብርዎን፡ ናብ ሓደ ውጥን መድሕን ጥዕና እተዉን።

ስራሕ ኣለኩም ግን ከኣ ኣብ መቐበሊ ማእከል ወይ ኣብ ከባብያዊ ተበግሶመቐበሊ (CPAS/OCMW) ዲኹም ትቕመጡ

  • ትሰርሑ እንተኼንኩም፡ ንናትኩም ኣሳላጢ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ብዛዕባ ናትኩም ናይ ስራሕ ውዕል፡ ናይ ስራሕ ሰዓታትኩምን ወረቐት ክፍሊት ደሞዝኩምን ብዝምልከት ክትሕብርዎ ከድልየኩም እዩ።
  • ንክፋል ናይቲ ደሞዝኩም ንመንበሪ ገዛ ክትከፍልሉ ከድልየኩም ይክእል እዩ። ብዛዕባ'ዚ ምስ ናትካ/ኪ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ተዘራረብ/ቢ።

እኹል ኣታዊ ትረኽቡን ቀዋሚ ውዕል ስራሕ ኣለኩም ዶ? Fedasil ገዛ ክትደልዩን ካብቲ መቐበሊ ማእከል ክትወጹን ክሓተኩም ይኽእል እዩ። ካብ ስራሕ እንተወጺኹምን ከምኡ'ውን ብዛዕባ መመልከቲኹም ንኣህጉራዊ ሓለዋ ውሳነ ዘይተቐበልኩም እንተሃሊኹምን፡ ቆጻራ ከምትሕዙ ግበሩ ምስቲ CPAS/OCMW።

ናብ ሓደ ውጥን መድሕን ጥዕና ተጸንበሩ

ትሰርሑ እንተዄንኩም፡ ከተማልእዎ ዝግባእ ካልእ ረቛሒ እውን ኣሎ፦ ኣብ መደብ መድሕን ጥዕና (ወይ ኣብ ሓባራዊ መደብ መድሕን) ምዝጉባት ክትኰኑ።

ሓደ ውጥን መድሕን ጥዕና እንታይ ይገብር፧

  1. እቲ ውጥን መድሕን ጥዕና ንኽፋል ካብ ክሎም ናይ ሕክምና ወጻኢታትኩም ይኽሕስ (ኣብ ዶክተር ወይ ሓኪም ስኒ ምርኣይ)።
  2. ስራህ እንተለኩም ኮይኑ፡ ግን ብሰንኪ ሕማም ወይ ሓደጋ ንውሱን ግዜ ክትሰርሑ እንተዘይክኢልኩም፡ እቲ ውጥን መድሕን ጥዕና ንደሞዝኩም ንምትካእ ገንዘባዊ ካህሳ ክኸፍለኩም እዩ።
  3. እቲ ውጥን መድሕን ጥዕና ብዛዕባ ጥዕናኹም፡ ሕኽምናዊ ወጻኢታትኩምን መሳላትኩም ከም ተሓከምትን ይሕብረኩም።