ኣብ ቤልጅዩም ዑቕባ ንምርካብ ብኸመይ ተመልክቱ?

ዕቝባ, ዝምልከት መመልከቲ ከተቕርቡ ምስእትደልዩ፡ እቲ መጀመርያ ክትገብርዎ ዝግባእ መመልከቲኹም ከምዝምዝገብ ምግባር እዩ።

ማእከል መቐበሊ
ማእከል መቐበሊ

ምልክታኻ ኣበይ ኢኻ እትምዝገብ?

  • ኣብ በልጅዩም እንተደኣ ሃሊኻ፡ ኣብ ብራስልስ፣ ኣብ ማእከል መቐበሊ (ናብታ ሃገር ካብ እትበጽሕ 8 መዓልቲ ኣብ ዘይመልእ ግዜ)
  • ኣብ ዶብ በልጅዩም እንተድኣ ሃሊኻ፡ ምስ ፖሊስ
  • ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ማእከል መቀየዲ እንተድኣ ተኣሲርካ፥ ምስ ዳይረክተር ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ መቀየዲ።

መመልከቲ ወረቐት ኣብ ወጻኢ ሃገር (ንኣብነት ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ዚርከብ ኤምባሲ በልጅዩም) ወይ ብኢ-መይል ከተቕርብ ኣይከኣልን እዩ።

[ 1]እቲ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ንናይዓለምለኻዊ ዕቝባ ዝቐርብ ምልክታ ንምምዝጋብ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል መንግስቲ እዩ።

ኣየኖት ሰነዳት እዮም ዘድልዩኻ?

መንነትካ ዘረጋግጽ ዝዀነ ይኹን ሰነድ። ን ናይ ዓለምለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ኽትምዝገብ ከለኻ ናብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ከተምጽኦም ኣሎካ።

እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ ድማ ዕቝባ ኽትረክብ ከም እትኽእል ንምርግጋጽ ንዅሉ እቲ ምስኡ ዚተሓሓዝ ሰነዳት ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ዝዀነ ይኹን ሰነድ እንተ ዘይብልካ ኣህጉራዊ ዕቝባ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ ።