لغتنامه

ج

جنسیت

د یوه شخص د ټولنیز جنسیت په اړه دی. داچې تاسو باید د یو شخص په توګه څنګه چلند وکړئ یا نور خلک به ستاسو څخه څه تمه ولري. جنسیت د بدلون وړ دی او په وخت، ځای او کلتور کې توپیر لري. ستاسو جنسیت هغه څه ندي چې ثابت یا نه بدلیدونکي وي. دا متغیر او انعطاف منونکی دی.