فهرست واژگان

ج

جنسیت

به جنس (سکس) اجتماعی یک فرد اشاره دارد. به عنوان یک شخص چگونه باید رفتار کنید یا دیگران از شما چه انتظاری دارند. جنسیت در زمان، مکان و فرهنگ‌ها متغیر و متفاوت است. جنسیت شما چیزی ثابت یا غیرقابل‌تغییر نیست. تغییرپذیر و منعطف است.