لغتنامه

ش

شکایت

یو استوګن یو شکایت داخلولی شي که چیرته راضي نه وي  د استوګنې د مرکز د اوسېدو د شرایطو نه او یا هغو خدمتونو نه چې وړاندې کېږي. که چیرته هغه موافقه نه کوي د بندېز یا مجازات سره او یا د ورکړل شوې صحي مرستې سره، نو هغه درخواست ورکولی شي او شکایت داخلولی شي.