فهرست واژگان

ش

شکایت

اگر یکی از ساکنان، از شرایط زندگی و خدمات ارائه‌شده در مرکز پذیرش راضی نباشد، می‍‌تواند شکایتی تنظیم کند. اگر یکی از ساکنان، با مجازات تعیین‌شده یا کمک پزشکی ارائه‌شده موافق نباشد، می‌تواند درخواست تجدید‌نظر دهد و شکایت کند.