لغتنامه

پ

په زور بېرته استول کېدل

که یو خارجي تبع د سیمې د خوشې کولو د امر اطاعت ونکړي، نو کېدلی شي چې هغه په زور وویستل شي. د ویستلو د کار سر ته رسولو لپاره خارجي تبع ښايي یوې توقیف خانې یا د استوګنې محل ته یوړل شي.