فهرست واژگان

ب

بازگشت اجباری

اگر یکی از اتباع خارجی از حکم خروج از خاک کشور تبعیت نکند، ممکن است به اجبار اخراج شود. اتباع خارجی که قرار است به کشور‌شان بازگردانده شوند، ممکن است به بازداشتگاه یا واحد اقامت منتقل شوند.