لغتنامه

م

متبادل حفاظت

CGVS/CGRA درته په هغه وخت کې متبادل حفاظت درکوي چې که ته خپل اصلي وطن ته ستون شې نو د واقعي جدي خطر د زیان سره مخ کېږې او د هغه هیواد لخوا دې حفاظت نشي کېدلی.

هغه نفر چې متبادل حفاظت ورکړی شوی وي د اوسېدو اجازه د 1 کال د محدودې موده لپاره ورکول کېږي. دا بیا دوه کرته د 2 کالو لپاره تمدید کېدلی شي. د تل لپاره اقامه درته د 5 کلونو نه وروسته درکول کېږي، په دې شرط چې CGVS/CGRA په دغې موده کې ستاسو قبولي بېرته نه وي اخیستې.