فهرست واژگان

ح

حمایت تکمیلی

اگر با بازگشت به کشور اصلی‌تان در معرض خطر جدی قرار بگیرید یا کشورتان نتواند از شما حمایت کند، CGVS/CGRA به شما حمایت تکمیلی می‌دهد.

فردی که حمایت تکمیلی دریافت می‌کند، به مدت 1 سال اجازۀ اقامت دارد. این مدت می‌تواند دوباره تا 2 سال تمدید شود. اگر CGVS/CGRA وضعیت شما را طی این مدت لغو نکرده باشد، بعد از 5 سال، به شما اقامت دائم داده می‌شود.