لغتنامه

ل

لیلیه

د استوګنې په مرکز کې هغه ځای چیرته چې د 18 کالو نه کم عمر والا کسان خوب او شریک ژوند کوي او چیرته چې نظارت کوونکي د نظارت لپاره موجود وي.