فهرست واژگان

خ

خوابگاه

مکانی در مرکز پذیرش که افراد زیر 18 سال در آنجا می‌خوابند و با یکدیگر زندگی می‌کنند. ناظران نیز در این مکان حاضرند و نظارت می‌کنند.