لغتنامه

د

د ټولنیزې بلدتیا درسونه

ټولنه کې د ادغام درسونه. دا یو کورس دی چې په کوم کې تاسو بلجیم کې د ژوند کولو، کار کولو او زده کړې په اړه زده کړه کوئ. تاسو ته ستاسو د حقونو او مکلفیتونو په اړه معلومات درکول کېږي. ټولنه کې د ادغام کورس تاسو په هالنډۍ/فرانسوۍ یا بله ژبه کې کولی شئ.