فهرست واژگان

ک

کلاس‌های آشناسازی اجتماعی

کلاس‌های ادغام (انتگراسیون). در این دورۀ آموزشی، دربارۀ زندگی، کار و آموزش در بلژیک مطالبی می‌آموزید. با حقوق و وظایف خود آشنا می‌شوید. می‌توانید به زبان هلندی/فرانسه یا زبان دیگری در دورۀ آموزشی ادغام (انتگراسیون) شرکت کنید.