لغتنامه

د

د ماشوم امتیاز

په فلاندر کې 'Groeipakket' ('د غټېدو پیکج'). د ماشومانو 18 کلنۍ پورې غټولو په مصارفو کې یوه اندازه کومک دا مبلغ د ماشوم په عمر او د اوسېدو په ځای اتکاء لري.