فهرست واژگان

ک

کمک‌هزینۀ فرزند

در فلاندرز 'Groeipakket' («بستۀ رشد») پولی که در راستای هزینه‌های بزرگ‌کردن کودکان تا 18 سال، پرداخت می‌شود. میزان این مبلغ به سن و محل زندگی کودک بستگی دارد.