لغتنامه

ا

الکترونیکي د خارجي تبع کارت

که تاسو د بلجیم تبع نه یاست او بلجیم کې د اوسېدو حق لرئ، نو تاسو ته به یو داسې الکترونیکي د هویت کارت درکړی شي چې بهرنیو اتباعو لپاره وي.