فهرست واژگان

ک

کارت ملی خارجی الکترونیکی

اگر بلژیکی نیستید و اجازۀ اقامت در بلژیک دارید، به شما کارت شناسایی اتباع خارجی داده می‌شود.