فهرست واژگان

م

مرکز ورود

مرکزی در بروکسل که افراد برای ثبت درخواست حمایت بین‌المللی (درخواست پناهندگی) در بلژیک، به آنجا مراجعه می‌کنند.