فهرست واژگان

پ

پزشک عمومی (GP)

پزشکی که در بیمارستان کار نمی‌کند و در هیچ یک از شاخه‌های پزشکی تخصص ندارد. اگر بیمار هستید یا مشکل پزشکی دارید ابتدا باید به پزشک عمومی مراجعه کنید.