آزادی

آزادی به این معنا است که حق دارید عقاید و باورهای خود را داشته باشید، از خودتان دفاع کنید، مذهب خود را برگزینید، و شریک زندگی خود را انتخاب کنید.

قانون از آزادی حراست و حمایت می‌کند

آزادی‌های متعددی تحت حراست و حمایت قوانین بلژیک وجود دارد:

 • آزادی مذهب: آزادی اعتقاد و عمل به کلیه ادیان و یا ندانم‌گرا بودن.
 • آزادی آموزش: والدین برای انتخاب سیستم آموزشی برای فرزندان‌شان آزاد هستند
 • آزادی مطبوعات: روزنامه‌ها و دیگر کانال‌های روزنامه‌نگاری نباید سانسور شوند
 • آزادی بیان: آزادی برای بیان باورهای خود
 • حق تجمع و اجتماع
 • آزادی انتخاب شریک زندگی: ازدواج اجباری در بلژیک جرم جنایی به حساب می‌آید، حق ازدواج همجنس‌گرایان
 • حق فردی تعیین سرنوشت: سقط‌جنین و اُتانازی (مرگ انتخابی) می‌تواند تحت شرایط خاصی در بلژیک انجام شود

محدودیت‌های آزادی انتخاب سبک زندگی

آزادی محدودیت‌هایی دارد. بلژیک از شما انتظار دارد مسؤلیت اعمال خود را برعهده بگیرید.

شما آزادید سبک زندگی خود را انتخاب کنید، اما گاهی اوقات رفتار یا پوشش خاصی ممکن است با سؤتفاهم، مخالفت یا تحریم مواجه شود. چند مثال:

 • لخت‌شدن/برهنگی (در اماکن عمومی ممنوع است)
 • مستی (در اماکن عمومی ممنوع است)

محدودیت‌های آزادی مذهب

 • شما آزادی مذهب دارید، اما باید قوانین زندگی جمعی و مقررات داخلی مرکز پذیرش (کمپ) یا طرح پذیرش محلی را مدنظر قرار دهید.
 • محدودیت‌هایی در شیوه نمود مذهب وجود دارد.
 • پوشیدن برقع در اماکن عمومی ممنوع است.
 • پوشیدن لباس و یا نمادهای مذهبی، مانند روسری، در برخی مدارس و محیط‌های کاری مجاز نیست.

محدودیت‌های آزادی‌بیان

آزادی‌بیان حق مطلق نیست. قانون محدودیت‌ها را تعیین می‌کند:

 • ممنوعیت نژادپرستی و تبعیض (قانون ضدنژادپرستی و ضدتبعیض)
 • ممنوعیت یهودستیزی (قانون انکار هولوکاست)
 • ممنوعیت نفرت از همجنس‌گرایان
 • باید به ادیان دیگر احترام بگذارید