فهرست واژگان

ا

ازدواج اجباری

ازدواجی که حداقل یکی از طرفین رضایت کامل ندارد و آزادانه تصمیم به ازدواج نگرفته است. به عبارت دیگر، ازدواج تحت اجبار فیزیکی و اخلاقی.