لغتنامه

د

د جنسیت اظهار

دا چې نړۍ ته تاسو خپل ځان د یوه شخص په حیث څنګه ورښایاسات یا احساس کوئ. تاسو کولی شئ دا د جامو، خبرو، ویښتانو سټایلونو، اشارو له لارې په ډاګه کړئ ...