فهرست واژگان

ن

نحوه ابراز جنسیت

به عنوان یک شخص چه احساسی دارید و چگونه خود را به دنیای بیرون نشان می‌دهید. این موضوع را می‌توانید از طریق نحوه لباس‌پوشیدن، صحبت‌کردن، مدل مو، ژست بدنی و غیره نشان دهید.