لغتنامه

د

د اړیکې تعقیبول

د هغه خلکو نوملړ جوړول چې په کرونا ویروس اخته شخص سره یې اړیکه درلودلې وي. دا خلک به خبر کړی شي چې هغوی په کرونا ویروس اخته کس سره اړیکه درلودلې او دا چې باید هغوی خپل شخصي نظافت ته ډیره توجه وکړي. پدې توګه به هرڅوک د کرونا ویروس پروړاندې مبارزه کې مرسته وکړي.