لغتنامه

د

د انزوا زون

د استوګنې مرکز کې یو اطاق یا دهلیز چیرته چې خلک باید لږ تر لږه 7 ورځو لپاره جلا وساتلی شي. هغه خلک چې د انزوا زون کې وي اجازه نلري چې د استوګنې مرکز کې نورو استوګنو سره تماس ولري. دا انزوا (جلاوالی) دې لپاره ضروري دی چې نور خلک د مریض کېدو نه وساتل شي او د کورونا ویروس د نور خورېدو مخه ونیول شي.