فهرست واژگان

ب

بخش ایزولاسیون

یک اتاق یا کوریدور واقع در مرکز پذیرش که در آن افراد باید به مدت حداقل هفت روز جدا از دیگران نگهداری شوند. افراد در بخش ایزولاسیون نباید با دیگر ساکنان مرکز پذیرش هیچگونه تماس (بدنی) برقرار کنند. ایزولاسیون (جداسازی) برای جلوگیری از بیمارشدن سایر افراد و متوقف نمودن گسترش بیشتر ویروس کورونا الزامی است.