لغتنامه

س

سرپرست

یو داسې تن څوک چې، د یو هیواد د محکمې یا وزارت له مخې، د یو زیر سن تن پاملرنه کوي. د یو ځانته زیرسن تن په صفت به تا لپاره یو اداري سرپرست وټاکل شي. ستا سرپرست به درسره په مختلفو چارو کې کومک کوي.