فهرست واژگان

س

سرپرست

فردی که بر اساس حکم دادگاه یا وزارتخانه یک کشور، موظف است از یک کودک زیر سن قانونی مراقبت کند. اگر کودک بدون همراه هستید، برای شما یک سرپرست اداری در نظر گرفته می‌شود. سرپرست شما برای انجام امور مختلف به شما کمک می‌کند.