لغتنامه

پ

په خپله خوښه ستنېدنه

د نړیوال حفاظت غوښتونکي او هغه کسان چې قانوني اقامه نلري هر وخت خپل اصلي وطن ته په خپله خوښه ستنېدلی شي. فیدازیل هغه اداره ده چې هغوی سره کومک کوي: هغوی ته د پرواز ټکټ او د سفر پر مهال اړینه مرسته ورکول کېږي.