فهرست واژگان

ب

بازگشت داوطلبانه

متقاضیان حمایت بین‌المللی و افرادی که اقامت قانونی ندارند، هر زمان که بخواهند می‌توانند به کشور اصلی خود بازگردند. Fedasil آژانسی است که به این افراد کمک می‌کند: به آن‌ها بلیط پرواز می‌دهد و در طول سفر از آن‌ها حمایت‌ می‌کند.