لغتنامه

د

د شریک اوسېدو قرارداد

د شریک اوسېدو قرارداد د دوه یا زیاتو کسانو چې په یو کور کې شریک ژوند کوي ترمینځ موافقه ده.