فهرست واژگان

ق

قرارداد هم‌خانگی

قرارداد هم‌خانگی توافق‌نامه‌ای بین دو یا چند نفر است که مشترکاً در یک خانه زندگی می‌کنند.