لغتنامه

ا

اپیل کول

'اپیل کول' په دې مانا چې یو څوک په یوه پرېکړه، د بېلګې په توګه  د پناهندګۍ د خدمتونو (CGVS/CGRA یا د مهاجرت دفتر) په پرېکړه اعتراض کوي. ډېر پناهندګان هغه وخت دا کوي چې کله ورته وویل شي چې بلجیم کې نشي پاتې کېدلی.