فهرست واژگان

ت

تجدید‌نظر

«درخواست تجدید‌نظر» یعنی کسی به حکمی اعتراض کند، برای مثال اعتراض به حکم خدمات پناهندگی (CGVS/CGRA یا اداره مهاجرت). بسیاری از پناه‌جویان، وقتی مطلع می‌شوند نمی‌توانند در بلژیک بمانند، درخواست تجدید‌نظر می‌کنند.