Huishoudelijk reglement voor de opvangcentra

Welkom in ons opvangcentrum!

In dit huishoudelijk reglement (HHR) geven wij u uitleg over uw rechten en plichten en de te respecteren regels gedurende uw verblijf in het opvangcentrum. Het is zeer belangrijk dat u dit reglement goed begrijpt.

De volgende dienstverlening is beschikbaar in het opvangcentrum:

· huisvesting
· maaltijden
· toegang tot sanitaire voorzieningen, en toiletartikelen
· terbeschikkingstelling van kleding
· zakgeld
· individuele sociale begeleiding en toegang tot juridische hulp
· medische en psychologische begeleiding

Het HHR bevat een geheel van regels betreffende het samenleven en de organisatie van het opvangcentrum om het verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen voor de bewoners en het personeel.
Deze regels betreffen het volgende:

· het respect voor de privacy
· de orde en rust in het opvangcentrum
· de veiligheid van bewoners en personeelsleden
· de hygiëne en netheid van de kamers
· de regeling voor aanwezigheid en afwezigheid
· het maken van afspraken
· het systeem van waarborg
· de kamercontrole
· de algemene informatieverplichting van elke bewoner ten aanzien van Fedasil

Het centrum is een open opvangcentrum. Dit betekent dat u niet verplicht bent om er te verblijven. Als u ervoor kiest om het opvangcentrum te verlaten, dan behoudt u enkel het recht op medische begeleiding door Fedasil. Uw keuze om al dan niet in de opvangstructuur te verblijven heeft geen effect op de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming.
Indien u vragen heeft over dit huishoudelijk reglement of over uw rechten tijdens uw verblijf in het opvangcentrum, kan u steeds terecht bij uw sociaal assistent of kan u de beschikbare informatiebrochures in het opvangcentrum consulteren.

De directie en de personeelsleden wensen u een aangenaam verblijf.

1. ONZE DIENSTVERLENING

1.1 Basisdienstverlening
Het opvangcentrum biedt u, afhankelijk van zijn organisatie, de volgende dienstverlening:
· huisvesting met toegang tot sanitaire voorzieningen
· toegang tot verzorgingsartikelen
· de mogelijkheid om kledij te wassen en noodzakelijke kleding (tweedehands) te ontvangen
· maaltijden of maaltijdcheques of de mogelijkheid om zelf voeding te kopen.

1.2 Individuele begeleiding
Alle medewerkers van het opvangcentrum zijn onderworpen aan een deontologische code die waarden zoals respect, klantgerichtheid, onpartijdigheid en discretie onderschrijft.
Tijdens uw verblijf heeft u een sociaal assistent als referentiepersoon. Deze zal u gedurende uw verblijf individueel begeleiden, u informeren over uw rechten en u kunnen doorverwijzen naar andere diensten indien nodig.
Deze persoon zal een individueel dossier aanleggen waarin alle belangrijke zaken voor uw begeleiding in de opvangstructuur bijgehouden worden. Ook andere medewerkers uit onze opvangstructuur kunnen hieraan bijdragen. U hebt altijd recht op inzage in uw dossier. Indien u verhuist naar een andere opvangstructuur zal dit dossier worden overgedragen aan de nieuwe opvangstructuur.
De individuele begeleiding die u van ons kunt verwachten is de volgende:

  • Begeleiding in de opvang: uw maatschappelijk werker bespreekt en evalueert samen met u uw specifieke opvangbehoeften
  • Maatschappelijke begeleiding: wij bieden ondersteuning en advies over het maatschappelijk leven buiten de opvangstructuur en helpen u bijvoorbeeld bij het inschrijven van kinderen in een school.
  • Begeleiding in de asielprocedure: de opvangstructuur zal ervoor zorgen dat u goed geïnformeerd bent over het verloop van de procedure. Wij zullen u ook ondersteunen bij het vinden van gratis juridische bijstand (advocaat) vanaf het begin van uw procedure.
  • Opleidingen: Onder bepaalde voorwaarden en op basis van de beschikbare plaatsen heeft u recht op deelname aan activiteiten. Uw maatschappelijk werker zal u hierover verder informeren.

1.3 Medische en psychologische begeleiding
In geval van medische klachten heeft u toegang tot medische begeleiding.
Indien binnen de opvangstructuur een medische dienst bestaat, dient u zich te richten tot deze interne medische dienst, die, indien nodig, een externe medische raadpleging zal regelen. Bij gebrek aan een medische dienst, zal uw sociaal assistent u de modaliteiten om een dokter te raadplegen verduidelijken.

Wij willen er uw aandacht op vestigen dat als u ervoor kiest om een beroep te doen op een andere dokter dan die door de opvangcentrum is aangeduid of indien u zich uit eigen beweging aanmeldt bij een dokter of ziekenhuis, u de kosten hiervan zelf zal moeten betalen.
Wanneer u nood heeft aan psychologische begeleiding zal het opvangcentrum u naar gespecialiseerde psychologische hulp doorverwijzen, binnen of buiten het opvangcentrum.

1.4 Zakgeld
U hebt recht op een wekelijks vast bedrag aan zakgeld. De hoogte van dit bedrag is wettelijk bepaald.
In bepaalde opvangcentra bestaat de mogelijkheid om dit bedrag aan te vullen door het uitvoeren van bepaalde taken ten voordele van het opvangcentrum, de zogenaamde gemeenschapsdiensten. Elk opvangcentrum bepaalt zelf de organisatie van de gemeenschapsdiensten en het bedrag van de uitvoering van deze taken.

2. ONZE REGELS INZAKE HET SAMENLEVEN

2.1 Privacy en rust
- U hebt recht op de eerbiediging van uw privéleven en dient eveneens het privéleven van andere bewoners te respecteren. Dit betekent dat u niet ongevraagd binnengaat in de kamers van andere bewoners en dat u de nachtrust in het opvangcentrum moet respecteren.
- U nodigt geen minderjarigen uit op uw kamer, behalve na toestemming van de ouders of de begeleider, indien de minderjarige niet begeleid is.
- U draagt bij tot een rustige sfeer in het opvangcentrum.
- U respecteert de bezoekersregeling en ziet erop toe dat externe personen die u bezoeken deze ook respecteren. De bezoekersregeling heeft als doel de privacy van u en uw medebewoners te verzekeren.
- U respecteert de persoonlijke bezittingen van andere bewoners en de goederen van het opvangcentrum. De opvangstructuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van uw persoonlijke bezittingen. In het geval u schade veroorzaakt aan goederen van anderen of van de opvangstructuur, kan u verzocht worden deze te vergoeden
- U vraagt voorafgaandelijk goedkeuring aan de directie van de opvangstructuur voor het organiseren van in het bijzonder wanneer die de rust in de opvangstructuur kunnen verstoren.
- U respecteert de instructies die u worden gegeven door de medewerkers van de opvangstructuur.
- U respecteert dat bepaalde delen van de opvangstructuur een beperkte toegang hebben.

2.2 Veiligheid
- U respecteert de geldende regels inzake preventie en brandveiligheid en het materieel voor branddetectie en brandbestrijding niet te beschadigen.
- Vernieling en vandalisme van de opvangstructuur zijn volstrekt verboden.

- Het is verboden om te koken in de opvangstructuur tenzij in de ruimtes die de opvangstructuur hiertoe eventueel heeft aangeduid.

- Er geldt een algemeen rookverbod in de opvangstructuur, behalve in de daarvoor voorziene plaatsen.
- Handel, bezit en gebruik van alcohol of drugs in opvangstructuur zijn verboden. Elk gedrag verbonden aan dronkenschap en het gebruik van illegale middelen in de opvangstructuur is verboden.
- Het bezit van gevaarlijke voorwerpen waarmee u anderen in gevaar kan brengen of waarmee u schade kan aanrichten aan de lokalen is verboden.
- De voorwerpen verboden door dit reglement kunnen in beslag worden genomen.
- Verbale of fysieke intimidatie, seksueel en gender gerelateerd geweld, agressie of fysieke geweldpleging zijn verboden, alsook elk racistisch of discriminerend gedrag of taalgebruik ten opzichte van individuen of groepen.

2.3 Hygiëne
- U bent verantwoordelijk voor het goede onderhoud en de netheid van uw kamer of woning.
- U dient de gemeenschappelijke ruimtes te respecteren en deze net te houden.
- Het is niet toegestaan om dieren te houden.

3. ONZE REGELS VOOR DE ORGANISATIE VAN HET OPVANGCENTRUM

3.1 Informatieverplichting
Omwille van de goede opvolging van uw recht op opvang heeft u een informatieverplichting ten opzichte van het opvangcentrum. Dit betekent dat u uw sociaal assistent tijdig op de hoogte brengt van alle nuttige informatie betreffende uw asielprocedure en van elk ander element dat invloed kan hebben op uw recht op opvang. (vb. schrijven ontvangen van de Dienst Vreemdelingenzaken, beslissing van het CGVS of de RVV, …).
Ook het uitoefenen van vrijwilligerswerk of een arbeidsovereenkomst moet u melden aan uw sociaal assistent.

3.2 Financiële bijdrage in de opvang
Wanneer u een arbeidsovereenkomst heeft en betaald werk verricht buiten het opvangcentrum brengt u het opvangcentrum onmiddellijk op te hoogte over de modaliteiten hiervan. Naargelang de hoogte van uw inkomen zult u een bijdrage moeten betalen aan de kosten van uw opvang volgens de voorziene modaliteiten. Onder bepaalde voorwaarden en indien uw inkomen stabiel is en een bepaald bedrag overschrijdt, kan de opvang worden stopgezet.

3.3 Afspraken maken en nakomen
Als u zonder de expliciete voorafgaande toestemming van uw opvangcentrum een beroep doet op een externe dienst of dienstverlener, zijn de eventuele kosten hiervan voor uw rekening.

Als het opvangcentrum voor u een afspraak maakt bij een externe dienstverlener (opleiding, arts, ziekenhuis, etc.) bent u verplicht om deze afspraak correct en op tijd na te komen.
Het is mogelijk dat uw aanwezigheid bij bepaalde evenementen (bv. vergadering of opleiding) verplicht is. In dat geval zal u op voorhand worden geïnformeerd over de praktische organisatie (uur, eventueel transportmiddel) en respecteert u deze.
De vervoersbewijzen die u worden gegeven voor verplaatsingen in het kader van uw procedure, een medische raadpleging, een consultatie bij een advocaat etc. worden uitsluitend gebruikt voor deze doeleinden.

3.4 Uitoefening van het ouderlijk gezag
Als ouder(s) bent u verantwoordelijk voor het toezicht, de opvoeding en de schoolplicht van de minderjarige kind(eren) in uw gezin. De opvangstructuur kan u hierin ondersteunen indien u dit wenst.

3.5 Aanwezigheid in het opvangcentrum
Om uw opvangplaats te behouden dient u regelmatig aanwezig te zijn in het opvangcentrum.
Bij elke afwezigheid gedurende de nacht informeert u het opvangcentrum en laat u uw contactgegevens achter. Na drie nachten afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging kan u worden uitgeschreven en kan u bijgevolg uw opvangplaats in de structuur verliezen.
U mag nooit meer dan 10 nachten per periode van 30 dagen afwezig zijn. U kunt worden uitgeschreven indien u langer afwezig bent.
Om opnieuw een opvangplaats te vragen, moet u zich aanbieden bij de Dienst Dispatching van Fedasil waar u, indien u nog recht heeft op opvang, een opvangplaats zal worden toegewezen.

3.6 Waarborgsysteem
Het is mogelijk dat het opvangcentrum u om een waarborg vraagt voor het materiaal dat u mag gebruiken. Deze waarborg wordt teruggegeven bij uw vertrek of bij teruggave van het ontleend materiaal in oorspronkelijke staat.

3.7 Controle van kamer / huisvesting en private kastruimte
Naast vaststellingen die gebeuren tijdens rondes in het centrum kunnen regelmatige controles van de kamers plaatsvinden om de naleving van de verschillende regels met betrekking tot de veiligheid, brandpreventie, hygiëne en de naleving van dit reglement in de kamers te garanderen.
De regelmatige controle mag twee keer per maand gebeuren en dit enkel tussen 9u00 en 17u00. Enkel in geval van specifieke eisen van preventie inzake veiligheid, brandbestrijding, hygiëne of ernstige tekortkomingen op het huishoudelijk reglement kan de kamer vaker en buiten deze uren worden gecontroleerd.
Tijdens de controle wordt de hele kamer gecontroleerd. U kunt hierbij aanwezig zijn. Bij een vermoeden van inbreuk op het huishoudelijk reglement, kan de kast geopend worden en de inhoud gecontroleerd worden.

Indien bij het uitvoeren van een controle, voorwerpen worden ontdekt die verboden worden door dit reglement (zie punt 6.12), zullen deze in beslag worden genomen. Er wordt een lijst met de in beslag genomen voorwerpen opgesteld, een kopie van deze lijst wordt u overgemaakt indien u hierom verzoekt.
Indien een voorwerp dat tijdens de controle in beslag werd genomen, een gevaarlijk voorwerp lijkt te zijn voor de fysieke integriteit van de bewoners en het personeel, dan wordt het voorwerp overgemaakt aan de bevoegde diensten.
Indien het voorwerp in beslag werd genomen om redenen van hygiëne, veiligheid, of brandbestrijding, bijgehouden, wordt het teruggegeven aan de bewoner bij vertrek uit het opvangcentrum.
Indien het voorwerp dat in beslag werd genomen of elk ander voorwerp dat eigendom is van de bewoner niet werd meegenomen bij vertrek, dan krijgt de bewoner de vrije beschikking binnen de 10 dagen die volgen op zijn vertrek.

4. SANCTIES EN ORDEMAATREGELEN

4.1 Sancties
Als u een inbreuk pleegt op de regels of afspraken kan een sanctie worden opgelegd. Daden gepleegd buiten het opvanggcentrum kunnen ook sancties met zich meebrengen wanneer deze een belangrijke impact hebben op het opvangcentrum.
Er zal steeds rekening gehouden worden met de aard en de ernst van de inbreuk en met de concrete omstandigheden waarin de inbreuk gepleegd werd. U kunt voorafgaand aan het nemen van een sanctie die op u betrekking heeft, gehoord worden en u kan zich tijdens dit onderhoud door een persoon naar keuze laten begeleiden.
De sanctie wordt u steeds schriftelijk overhandigd.

De volgende sancties zijn mogelijk:

1) een formele waarschuwing met vermelding in uw individueel dossier.
2) een tijdelijke uitsluiting van deelname aan de activiteiten die binnen het opvangcentrum worden georganiseerd.
3) een tijdelijke uitsluiting van de mogelijkheid om gemeenschapsdiensten uit te voeren tegen een vergoeding.
4) de beperking van de toegang tot bepaalde diensten.
5) de verplichting bepaalde taken van algemeen belang uit te voeren.
6) de gedeeltelijke of volledige opheffing of vermindering van het zakgeld met een maximum termijn van vier weken.
7) de overplaatsing naar een ander opvangcentrum.
8) de tijdelijke uitsluiting van het recht op de materiële hulp in een opvangcentrum
9) de definitieve uitsluiting van het recht op de materiële hulp in een opvangcentrum.
De sancties zijn allen onmiddellijk uitvoerbaar. De uitsluitingssancties dienen bevestigd te worden door een beslissing van de Directeur-generaal van Fedasil, binnen de drie werkdagen volgend op de dag waarop de sanctie getroffen werd. De datum waarop deze beslissing bij de Dienst Dispatching kan worden opgehaald wordt vermeld op de sanctie, die u werd overhandigd door het opvangcentrum.
Voor uitleg over de toepasselijke sancties kan u terecht bij uw sociaal assistent.

4.2 Ordemaatregelen

Om de orde, de veiligheid en de rust in de opvangstructuur te waarborgen kan een ordemaatregel worden genomen. U kunt voorafgaand aan het nemen van een ordemaatregel die op u betrekking heeft, gehoord worden en u tijdens dit onderhoud door een persoon naar keuze laten begeleiden.
Ordemaatregelen worden schriftelijk overhandigd of geafficheerd in het centrum indien zij van algemeen belang zijn (bijvoorbeeld: sluiting van een TV-zaal op een bepaald tijdstip in de avond als gevolg van herhaaldelijke problemen).

5. KLACHTEN EN BEROEP

Indien u meer informatie wenst over de hieronder beschreven procedures, kan u zich steeds richten tot het personeel van het opvangcentrum.

5.1 Indienen van een klacht
Wanneer u ontevreden bent over de algemene levensomstandigheden in het opvangcentrum of over de toepassing van het huishoudelijk reglement dan kunt u klacht neerleggen.
U richt uw klacht schriftelijk of mondeling aan de directeur of de verantwoordelijke van het opvangcentrum, die uw klacht binnen een termijn van maximaal 7 dagen zal behandelen. De klacht kan worden ingediend in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
Als u geen antwoord ontvangt binnen de 7 dagen kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de Directeur-generaal van het Agentschap of de persoon aan wie deze bevoegdheid gedelegeerd werd (zie punt 6.16).

5.2 Beroep tegen opgelegde sanctie
Als u niet akkoord gaat met een opgelegde sanctie besproken onder punten 4), 5), 6) of 7), dan kunt u hiertegen schriftelijk een beroep tot herziening indienen bij de Directeur-generaal van het Agentschap aan de persoon aangewezen in punt 6.16. of indien u in een LOI verblijft, bij de OCMW-raad.
Dit beroep wordt opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels en moet per post worden opgestuurd binnen de 5 werkdagen nadat de sanctie of ordemaatregel schriftelijk aan u werd overhandigd.
U bezorgt onmiddellijk een kopie van dit beroep aan het opvangcentrum. Een beslissing wordt u binnen de 30 dagen betekend. Zolang de directeur-generaal, de persoon aangewezen in punt 6.16 of de OCMW-raad de sanctie niet wijzigt blijft de sanctie voorlopig bestaan.

5.3 Beroep tegen beslissingen inzake medische bijstand
Als u niet akkoord gaat met een beslissing met betrekking tot de medische bijstand dan kunt u schriftelijk een beroep indienen bij de Directeur-generaal van het Agentschap, de persoon aangewezen in punt 6.16 of, indien u in een LOI verblijft, bij de OCMW-raad.
Dit beroep wordt opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels en moet per post worden opgestuurd binnen de 5 werkdagen na de consultatie waarop de beslissing aan u werd meegedeeld.
U bezorgt onmiddellijk een kopie van dit beroep aan het opvangcentrum. Een beslissing wordt u binnen de 30 dagen betekend.